Urvalskriterier

EUP Sverige söker delegationer som kan representera Sverige på bästa möjliga sätt internationellt, en delegation som visar en attityd av öppenhet och en vilja att lära av andra, och som är redo att bidra till en atmosfär som präglas av EUP och dess verksamhet. Bedömningskriterierna nedan (ej rangordnade) ligger till grund för juryns bedömning av delegationerna under den nationella uttagningsprocessen, och därmed valet av skolor som får representera Sverige på internationella sessioner.

Kunskap
Delegaterna ska visa kunskap om de olika utskottens profilämnen, främst sitt eget ämne, men även allmän kunskap om Europa och framför allt EU.

Motivation och anda
Delegaterna ska visa motivation, laganda och dynamik under sessionen. Det är också viktigt att ha en positiv inställning till andra. Enigheten i delegationen är viktigt, men också att varje delegat är involverad i diskussion och arbete.

Öppenhet och kreativitet
Delegaterna ska vara öppna och intresseradde av att lära mer. De ska kunna ta emot och diskutera andras idéer på ett balanserat och moget sätt. Kreativa idéer och lösningar uppmuntras.

Kommunikativa färdigheter
Delegaterna skall aktivt delta i diskussioner och i debatterna, både genom att tala och lyssna.

Samarbete
Delegaterna ska visa förmåga att samarbeta med andra delegater under sessionen, men också med ordföranden och arrangörer. Lagarbete inom och utanför utskottet och delegationen är viktigt.

Delegaterna ska också ha förmåga att uttrycka sig muntligt genom att använda organisationens officiella språk, engelska. Detta är de enda accepterade arbetsspråket under sessionen. Även om delegaterna inte behärskar språket, måste de visa respekt för användningen därav samt att de kan hantera situationer där de inte fullt ut förstår innehållet i vad som sägs under en diskussion.

Det bör också noteras att EYP Sverige väljer ut skolor till vidare deltagande, inte enskilda delegater. Därför är det viktigt att delegationen är ett bra lag tillsammans, och inte bara en grupp av starka individer.