Steg-för-steg-guide

Den nationella uttagningsprocessen består av 4 delar.

1. Ansökan
Alla svenska gymnasieskolor är välkomna att anmäla sig till den nationella uttagningsprocessen. Det enda som krävs är en lärare tar ansvara för att utse en delegation som kan representera skolan. Anmälningsblanketten för den nationella uttagningsprocessen 2016/2017 hittar ni på http://eup.se/for-teachers/skolanmalan/. För att anmälan skall vara giltig skall den vara inskickad av en lärare som har medgivande från skolans rektor, senast den 30:e september 2016.

EUP uppmanar alla skolor att skicka in sina ansökningar så snart som möjligt då platserna vid de regionala sessionerna fördelas enligt ”först till kvarn principen”. Ansökan är bindande och även om det är inte finns någon deltagaravgift kommer skolor som anmäler sig men sedan inte deltar att beläggas med en avgift. Skolor som har långt att resa till sessionen har möjlighet att få reseersättning för att täcka en del av kostnaden.

När skolan har skickat in sin ansökan kommer ett välkomstpaket att skickas till skolan med mer detaljerad information om de nästa stegen i processen.

2. Val av elever till skolans delegation.
Varje skola i den nationella uttagningsprocessen kan ha fyra deltagande elever till den regionala sessionen. Det är upp till den ansvarige läraren att besluta vilka fyra elever som skall utgöra skolans delegation. De elever som deltar bör gå första eller andra året på gymnasiet. Var god och notera att det kan vara bra att ha en reserv i fall att någon av de elever som valts ut skulle få förhinder.

Alla elever som deltar i en session kallas “delegater” och varje grupp av delegater (från en skola eller från ett land) kallas “delegation”.

Målet bör vara att välja ut delegater som kommer att bidra till sessionens diskussioner med energi, idérikedom och öppenhet så väl som akademisk precision. Önskvärda egenskaper är, men begränsas inte till, starkt driv, kreativt tänkande, goda faktakunskaper, god samarbetsvilja samt goda kommunikativa egenskaper.

Som en hjälp för läraren i valet av delegater rekommenderar EUP att man använder någon av följande fyra metoder;

A. Läraren arrangerar en debatt på skolan för alla intresserade elever
Alla elever som är intresserade av att delta i EUP sessionen bjuds in till en mini-debatt på ett givet ämne. Läraren modererar debatten och de elever som utmärker sig väljs till skolans delegation.

B. Läraren arrangerar en uppsatstävling för intresserade elever.
Alla elever som är intresserade av att delta i EUP sessionen får skriva en uppsats på ett givet ämne. Läraren samlar in samtliga uppsatser och väljer ut de bästa. Dessa elever väljs till skolans delegation.

C. EUP Sverige anordnar en minisession (beroende på tillgänglighet)
För att minska arbetsbördan för läraren så mycket som möjligt kan EUP Sverige arrangera så att en grupp av erfarna medlemmar kommer till skolan på överenskommet datum och arrangerar en mini-session, vilken tar mellan 2-4 timmar. Mini-sessionen är ett bra sätt att förbereda eleverna för hur en riktig session går till. Det faller på skolan att bidra med lokaler samt säkra 10-50 deltagare. Efter mini-sessionen får läraren en rekommendation om vilka elever som bör väljas till delegationen, men självklart har läraren alltid sista ordet. I detta fall är det inte bara de elever som deltar i uttagningsprocessen som får ut någonting av engagemanget i EUP utan även alla de elever som deltar i mini-sessionen.

D. EUP Sverige anordnar en skolsession.
Detta alternativ liknar alternativ C. En skolsession innehåller dock fler, eller alla, de aktiviteter som en vanlig session innehåller. Däremot tar den här typen av session längre tid, mellan 1 och 2 dagar. Tidsramen kan justeras en aning efter skolans önskemål. Återigen bidrar denna typ av event till att ännu fler elever kan få en ordentlig upplevelse av EUP.

3. De regionala sessionerna
Upp till 60 skolor kommer att delta i de regionala EUP sessionerna. Dessa platser kommer att fördelas enligt först till kvarn principen inom de olika regionerna. De fyra regionala sessionerna är som följer;

A. Östra regionala sessionen (RS Öst)
B. Västra regionala sessionen (RS Väst)
C. Södra regionala sessionen (RS Syd)

Om ni är osäkra på vilken region ni tillhör så kan ni se längst ner på denna sida. I den nationella uttagningsprocessen 2016/2017 kommer de skolor som tillhör region nord att delta vid den östra regionala sessionen.

De regionala sessionerna kommer att gå av stapeln under olika helger i november. De kommer alla att bestå av de beståndsdelar som traditionellt sett utgör en EUP session; teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. Varje regional session kommer att välkomna internationella deltagare från våra europeiska systerorganisationer.

Sessionerna pågår från fredag morgon till sen söndag eftermiddag. EUP Sverige kan endast täcka boendekostnaderna för nätterna mellan fredag och söndag. De kostnader som uppstår utöver detta, så som boendekostnader för torsdagen och söndagen täcks av den deltagande skolan och EUP Sverige ansvarar inte för att ordna sådant boende.

Nedan kan ni se vart sessionerna kommer att hållas:

A. RS Öst i Stockholm: 11-13 November

B. RS Väst i Borås: 18-20 November

C. RS Syd i Malmö: 25-27 November

Mer information om respektive regional session finns under fliken Sessioner – Regionala Sessioner –.

4. Den nationella sessionen
De av juryn utvalda delegationerna från varje regional session kommer att bjudas in till den nationella sessionen, vilken tar plats i Uppsala 2-6 februari 2017.

En jury från EUP kommer att närvara vid den nationella sessionen för att bedöma delegationerna baserat på liknande kriterier som vid de regionala sessionerna. Engagerade, drivna och motiverade skolor kommer därifrån att väljas till att representera EUP Sverige vid internationella sessioner under 2017/2018.

Mer information om den nationella session finns under fliken Sessioner – Den Nationella Sessionen.

De regionala sessionernas geografiska spridning
Landet har delats in I fyra delar, som ni kan se på kartan här ovan. Delarna visar vilka regioner som kommer att delta i vilken regional session. Nedan finns en lista över vilka städer som tillhör vilken region. Har ni några frågor vad det gäller fördelningen mellan de olika regionerna eller om ni skulle föredra att tillhöra någon annan region så är det bara att kontakta oss på skolkontakt@eup.se.