Sessioner

Varje år anordnas mer än 500 olika sessioner i hela Europa av EUPs nationella kommittéer som finns i 40 länder i Europa. Totalt involverar EUP över 30.000 ungdomar varje år. Sessionerna varierar i storlek och omfattning men kärnan är EUPs unika metodik och sessionsupplägg. Sessionen kan vara på regional, nationell eller internationell nivå.

Varje år arrangerar EUP Sverige en nationell uttagningsprocess som består av regionala sessioner runt om i Sverige, där skolor väljs ut att delta i den nationella sessionen. De regionala sessioner är en kortare version av den nationella sessionen. Den nationella sessionen samlar ungdomar från gymnasiet för en 3-4 dagars session. Det ger en möjlighet att diskutera aktuella EU-frågor. Den nationella sessionen är också grunden för beslut om delegationerna som ska representera Sverige vid de internationella sessionerna.

Vid en internationell session deltar elever från alla 40 länder. Antalet ungdomar varierar mellan 150-300. En svenska delegationen består vanligen av åtta till tio elever och två lärare från två gymnasieskolor.

Sessionerna syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen på gymnasie- och universitetsnivå. Detta genom en procedur som iscensätter Europaparlamentet och som syftar till att belysa EU frågor från olika utgångspunkter och perspektiv där deltagarna representerar sig själva och sina åsikter.

En session är uppdelad i tre delar:

Teambuilding
Deltagarna delas in i utskott med ungdomar från andra skolor och lär känna varandra genom teambuilding under lediga och okonventionella former. Teambuilding är en välbeprövad och erkänd metod för att skapa gemensamt förtroende och vänskap, samt en väl fungerande grupp. Delegaterna lär sig att respektera och lyssna på varandra genom en stor mängd av kommunikations- och problemlösningsövningar.

Utskottsarbete
Efter teambuilding följer intensivt arbete i utskotten, så kallat utskottsarbete. Varje utskott har tilldelats en frågeställning inom ett givet ämnesområde som deltagarna skall diskutera. Utskotten består av ledamöterfrån olika skolor och/eller länder. Ledamöterna i utskotten arbetar tillsammans fram ståndpunkter och förslag under ledning av en utskottsordförande, som är ansvarig för att leda diskussionerna, men som själv är objektiv i sin roll. Tonvikt läggs på att utveckla konsensus och att hitta lösningar genom förståelse och goda argument. Resultatet av utskottsarbetet presenteras i form av ett förslag till resolution. Under varje konferens finns det cirka sju till tio utskott som behandlar olika aktuella europeiska frågor med anknytning till exempelvis utrikes- och säkerhetspolitik, miljö, energi, jordbrukspolitik, ekonomi, utbildning, kultur, jämställdhet, alla frågor som rör Europas framtid. Olika experter från näringslivet kommer även bjudas in till att delta i diskussion med deltagarna i utskotten i syfte att inspirera och lära deltagarna mer om deras utskottsämne. Detta i syfte att få fram resolutioner med en hög akademisk nivå.

Generalförsamlingen
Generalförsamlingen förenar samtliga deltagare under konferensens sista dag. Generalförsamlingen följer i stort Europaparlamentets procedur. Varje utskott framlägger sitt förslag till resolution inför generalförsamlingen varefter det behandlas. Här genomgår varje resolution en process där den först försvaras av det föreslagande utskottet. Därefter finns en möjlighet för de övriga utskotten att ifrågasätta och kritisera förslaget genom att lyfta fram brister i resolutionen. Slutligen blir det en omröstning, där varje deltagare kan rösta för, emot eller lägga ned sin röst helt enligt personlig övertygelse.