Internationellt Resestipendium

För att öka möjligheten för EUP Sveriges medlemmar att åka på internationella aktiviteter så kommer EUP Sverige att dela ut resestipendier två gånger per år. Vi välkomnar både nya och gamla medlemmar att söka. Stipendienämnden beslutar vilka medlemmar som ska erhålla stipendiet och grunden för bedömningen görs enligt kriterierna nedan. Medlemmar som inte tidigare åkt på aktiviteter prioriteras. Stipendiet delas ut två gånger per år, till tre personer åt gången och den maximala summan är 1000 SEK. Vid eventuella frågor kontakta stipendienamnd@eup.se.

Stipendienämnden består av alumni samt en ledamot från förbundsstyrelsen. Nämnden beslutar vilka medlemmar som skall erhålla stipendiet och beslutet är att betrakta som enhälligt och kan ej överklagas. Ett avvisande beslut behöver inte motiveras.

Kriterier:
– Sökanden måste vara medlem i EUP Sverige.
– Stipendiet kan sökas för sessioner, trainings eller andra aktiviteter med akademisk karaktär som är anordnade av EUP.
– Ansökan ska vara komplett och innehålla motivering baserat på professionella och personliga motiv, samt om det är aktuellt, lista på EUP-aktiviteter som sökanden varit delaktig i. (Med professionella motiv menas exempelvis: skaffa erfarenhet för eget organisatörsarbete i Sverige.)
– Sökanden accepterar att skriva en reseberättelse med tillhörande bilder som kan publiceras på EUP Sveriges hemsida.
– Efter erhållit stipendium har sökanden 6 månader på sig att utnyttja det.
– Stipendiesumman utbetalas efter genomförd session efter att kvitto på exempelvis flyg- eller tågbiljett uppvisas.

Ansökan skall innehålla:
– Ålder
– Kort personligt brev där sökanden redogör för sina personliga och professionella motiv för ansökan.
– Tankar på vilken session eller aktivitet som stipendiet ska gå till. Om du behöver hjälp med information om vilka sessioner som finns tillgängliga, kontakta info@eup.se
– Om du har varit eller är engagerade inom EUP eller varit på några av våra aktiviteter, bifoga en lista på dessa.

För att ansöka om EUP Sveriges Internationella resestipendium, skicka din ansökan till stipendienamnd@eup.se, innehållande informationen ovan, senast den 20 december, 2015.

 

Banner

 

Policy för utdelning av Internationellt Resestipendium