Förtroendeuppdrag

Förbundsstyrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för föreningens verksamhet. För att den ska fungera bra, föra föreningens utveckling framåt och på ett bra sätt representera medlemmarna behövs kompetenta, engagerade och ambitiösa medlemmar.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av maximalt åtta ledamöter exklusive ordförande. Minst hälften av ledamöterna ska ha deltagit i någon av EUP:s nationella eller internationella aktiviteter under de senaste två åren från när valet sker. Vidare skall minst en av ledamöterna vara lärare till yrket och minst en ledamot vara före detta delegat vid en internationell session.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen beslutar själv om hur den ska arbeta när den konstituerar sig på dess första möte. Då fördelas även styrelseportföljerna på ordförandens förslag. Ordföranden väljs separat från styrelsen.

Förra året valdes en större styrelse (7 ledamöter utöver ordförande och lärare) eftersom arbetsbördan har ökat med föreningens framväxt. Posterna som idag är fyllda är:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Kommunikationskoordinator
Projektkoordinator
Regional koordinator
Internationell koordinator
Lärarrepresentant

Om du har frågor angående portföljbeskrivningarna kontakta den relevanta styrelsemedlemmen.